Marion Bakker

Visie

Scheppen is toveren. Iets zien in 'niets'. En daar de pure schoonheid van communiceren. Wat ik afdoende onder woorden kan brengen, zal ik niet gauw ook nog eens in een beeld vangen of op het doek. Voor mij is schilderen de heerlijkste manier van uitdrukking geven aan wat ik met woorden niet kan zeggen. Mijn kunst legt de momenten van genade vast, dat ik wezensgelijkheid ervaar met de natuurlijke fenomenen om mij heen, eenheid van ziel met mijn medeschepselen. Zo krijgt het onzichtbare vorm. Als ik abstract werk, schilder ik de ervaring, de nieuwe energie die ontstaan is na deze verbinding en maak het onzienlijke figuratief. Kleuren vertegenwoordigen energieën, tonen diepten, bepalen de klankkleur.

Heb je interesse in mijn werk? Neem contact op>

Vision

Creation is magic. Seeing something in “nothing”. And then communicate it’s sheer beauty. That which is possible for me to express in words I am not tempted to capture on linen as well. To me, painting is the most delightful way of expressing what I cannot say in words. My art captures the moments of grace when I experience the true equality of my inner self with natures phenomenons around me, unity of soul with my fellow creatures. This way the imperceptible is being shaped. Whenever I work abstract, I paint the experience, the new energy that came to be after this connection and so make that what can not be percieved figurative. Colours represent energies, show depths , determine the timbre.

Interested in my work? Contact me>

Marion-171

Artist statement

Ik zie mijzelf als een deel van de kosmos, de ziel, het universum, de schepping, van de schepper. Zoals een appelboom appels oplevert, zo zijn ‘de kinderen van God’ ook god.

Ik zie mijzelf als creator en als het gecreëerde.

Ik heb eenheidsbesef.

Ik sta in dienst van de ziel.

Door me te verbinden met het al gecreëerde ontstaat er een nieuwe match, een nieuwe energie, zoals het afstrijken van een lucifer tegen een luciferdoosje een vlam oplevert. Deze nieuwe match levert een nieuwe ervaring/manifestatie/creatie op in tijd en ruimte, in dit verband een authentiek kunstwerk.

Ik ben geïnspireerd van binnenuit; van daaruit verbind ik me met wat mij inspireert.

Ik ben me bewust van mijn missie in dit leven en weet me verbonden met waarden zoals liefde, vreugde, schoonheid, vertrouwen, eerlijkheid, compassie, zelfvertrouwen, respect, eerbied, loyaliteit, openheid, transparantie, integriteit, ethiek, overvloed, moed.

Ik ervaar zingeving als ik een positieve bijdrage lever aan de wereld door middel van mijn ‘zijn’ en van mijn kunst.

Ik  ben bereid technieken te leren en te ontwikkelen, zodat de creatieve energie vrijuit kan blijven stromen.

Ik ben altijd bereid zelfreflectie toe te passen: heeft mijn creatie geleid tot het resultaat waaraan ik gecommitteerd ben, namelijk een autonoom kunstwerk maken dat  vervolgens zelf creëert.

Ik ben me ervan bewust dat ik voortdurend creëer en van de verantwoordelijkheid die dit impliceert.

Ik kijk openminded naar feedback en ga er op adequate manier mee aan de slag. Waar nodig vraag ik hulp om blokkades die belemmerend werken te elimineren.

Mijn doel is steeds om me te verbinden met de creatieve bron ofwel met het zuiver bewustzijn ofwel met het veld van oneindige mogelijkheden.

Mijn credo: Be the change you wish to see in the world – Mahatma Ghandi

Artist statement

I see myself as a part of the cosmos, the soul, the universe, the creation, as a part of the creator. Like an apple tree grows apples, the “children of God” are god.

I see myself as creator and as the created.

 

I am aware of oneness.

 

I am a servant of the soul.

 

A new energy arises when I am connecting myself with the already created, likewise by

striking a match on a matchbox you induce fire. This new match delivers a new experience/a  manifestation / a creation in time and space: in this context an authentic piece of art.

 

I am inspired from within; from there I connect myself with what inspires me.

 

I am aware of my mission in this live and I am connected with the true qualities such as, love, happiness, beauty, trust, honesty, compassion, self confidence, respect, loyality, openness, transparency, integrity, ethic, abundance and courage.

 

I am experiencing fulfillment when I make a positive contribution to the world through my being and my artwork.

 

I am open to learning new techniques and developments so that the creative energy continues  to flow freely.

 

I am always open to self-reflection: has my creation lead to the result in which i am committed? Namely  an autonomous artwork  that is subsequently creating itself.

 

I’m aware that I am constantly creating and of the responsibility this implies.

 

I am enlightened on receiving  feedback and use it adequately.  Where necessary, I ask for help to eliminate limiting blockages.

 

My goal is always to entwine with the creative source, with pure consciousness, with the field of infinite possibilities.

 

My credo is: Be the change you wish to see in the world – Mahatma Ghandi

MB-shoot2-189